Bilermen

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
je

Gyş beýik belent daga çykýan krossowka aw awlaýan tälimçiler, suw geçirmeýän gezelenç aýakgaplary

Gysga düşündiriş:

https://www.jianershoes.com/uploads/SHOWROOM.mp4 Daşarda süýşmek, suw geçirmeýän we daga çykmak üçin ýokary derejeli gezelenç aýakgaplary. Açyk sport, amatly we howpsuz syýahat üçin ilkinji saýlaw. Upperokarky bölegi deri, suw geçirmeýän, ýel geçirmeýän we guma çydamly we açyk gezelenç üçin amatly. Aýak barmagynyň gapagy, açyk guma we çagyllara garşy durmak we aýak barmaklary üçin hemmetaraplaýyn goragy üpjün etmek üçin çakyşa garşy dizaýn. Topokarky topuk goraýjy dizaýny, düşünjäni üpjün edýär ...


 • Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý
 • Jyns: Unisex
 • Möwsüm: Gyş, tomus, bahar, güýz
 • Materialokarky material: Sintetiki, deri
 • Orta material: MD
 • Daşarky material: Kauçuk
 • Aýratynlyk: Moda tendensiýasy, suw geçirmeýän, süýşmäge garşy
 • Reňk / Logo / Ölçeg: Custöriteleşdirilen
 • Hil: Iberilmezden ozal 100% gözden geçirmek
 • Şahadatnama: BSCI
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  475_1

    Açyk meýdanda süýşmeýän, suw geçirmeýän we aşaga çydamly ýokary aýakgapdaga çykmak üçin. Açyk sport, amatly we howpsuz syýahat üçin ilkinji saýlaw.

    Upperokarky deri, suw geçirmeýän, ýel geçirmeýän we guma çydamly we açyk syýahat üçin amatly. Aýak barmagy gapak, açyk guma we çagyllara garşy durmak we aýak barmaklary üçin hemmetaraplaýyn goragy üpjün etmek üçin çakyşa garşy dizaýn. Topokarky topukgorag dizaýny topuk üçin hemmetaraplaýyn gorag goldawyny berýär we topugy döwülen aýaklardan howpsuz goraýar. Güýçlendirilen dizaýntopuk aýakgapy ygtybarly goldamak üçin aýakgap, ýöräniňizde aýagy döwmegi kynlaşdyrýar. Dabany götermek aýlawy götermek aňsat we amatly saklamak üçin aýakgap aýlawy hökmünde ulanylyp bilner.

    Süýşmeýän, könelmeýän, çygly we süýşmeýän daşarky. Roadoldan çykýan uly dişli, berk tutma, güýçli we könelişen, ähli ýerlere garşy çeýe, howpsuz we skid däl. Süýşmeýän diş nagşy, süýnüp giden we daglyk ýollary asuda çözmek üçin ylmy taýdan düzülendir.

   

  1
  Haryt
  Suw geçirmeýän gezelenç aýakgaplary
  2
  Upperokarky
  Deri / OEM
  3
  Daşarda
  Kauçuk + MD / OEM
  4
  Ölçegi
  39 - 44 #
  5
  Hil
  5 aýlyk kepillik
  6
  MOQ
  500 jübüt / reňk / stil
  7
  Mysal üçin sargyt
  Kabul edildi
  8
  Nyrh tölegi
  100 dollar / bölek
  9
  Gurşun wagtynyň nusgasy
  15 Iş güni
  10
  Eltip beriş senesi
  60 iş güni

  475_2475_3475_4475_5

  公司工厂组合图

    Bizden köp aýakgap zawody 15 ýyl tejribe we häzirki wagtda bar 200 işgär. Biz goldaýarysOEM markasy we nusga hyzmaty. Size bir bitewi hyzmat bermek üçin hünärli aýakgap fabrigi, gözleg we barlag bölümi, iş topary, QC bar.

    Aýakgaplary sazlamak isleseňiz, suratlaryňyzy we pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz. Nusga tölegini töläniňizden soň, talap edilişi ýaly size nusgalar taýýarlarys. Nusgalar tassyklanandan soň, siz köp mukdarda sargyt goýýarsyňyz we goýumy tölärsiňiz, nusga tölegini yzyna gaýtaryp bereris. Önümçilik üçin zerur materiallary taýýarlandan soň zawod önümleri öndürýär. Önümler gutaransoň, barlanarlar. Barlagdan soň olar iberiler we adresiňize iberiler. Kwitansiýany tassyklanyňyzdan soň, galyndysyny tölärsiňiz. Aboveokardakylar hyzmatdaşlygyň ýönekeýleşdirilen prosesi. Eger zerurlyklaryňyz bar bolsa we hyzmatdaşlyk etmek isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, size hünär we joşgun bilen hyzmat ederis.

  流程

   


 • Öňki:
 • Indiki: