Bilermen

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
je

OEM ODM omörite gyşa dyrmaşmak aýakgaplary Iň ýokary hilli açyk moda gezelenç dag aýakgaplary

Gysga düşündiriş:

  Bu krossowka açyk gödek ýollar üçin amatlydyr. Upperokarky bölegi dokma materiallaryndan, retro we moda, çeýe we könelişen, ýokarky aýagynyň şekili bar. Kauçuk daşy, urga garşy barmak, rezin tagtanyň uzalmagy, urga garşy we aýagynyň goragy ulanylýar we daglyk ýollar çaknyşmakdan gorkmaýar. Üç ölçegli paket dizaýny, çişmek howpundan gaça durýar, çekiş tormozyny gowulandyrýar, aýaklara hünär taýdan ideg edýär we ...


 • Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý
 • Min.Order mukdary: 500 bölek / bölek
 • Reňk / Logo / Ölçeg: Custöriteleşdirilen
 • Hyzmat: OEM, ODM
 • Şahadatnama: BSCI
 • Hil: Iberilmezden ozal 100% gözden geçirmek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

    Bu krossowka açyk gödek ýollar üçin amatlydyr. Upperokarky bölegi dokma materiallaryndan, retro we moda, çeýe we könelişen, ýokarky aýagynyň şekili bar. Kauçuk daşy, urga garşy barmak, rezin tagtanyň uzalmagy, urga garşy we aýagynyň goragy ulanylýar we daglyk ýollar çaknyşmakdan gorkmaýar.

  491_1491_2

    Üç ölçegli paket dizaýny, çişme töwekgelçiliginden gaça durýar, çekiş tormozyny gowulandyrýar, aýaklara hünär taýdan ideg edýär we aýak barmagy bukjany berkitmek üçin niýetlenendir we gysyjy we çydamly materiallardan ýasalýar. Aýakgabyň dizaýny, moda görnüşi we aýakgap göwresiniň durnuklylygyny ýokarlandyrýar. Aýakgabyň bir tarapy, uly eli ýaly aýaklary berk goraýan, aýakgaplaryň örtügini ýokarlandyrýan dyrnaga meňzeş goldaw görnüşini alýar. , howpsuzlygy ýokarlandyrýar we aýakgap görnüşine has berk wizual effekt berýär. Meşli insollar, ýumşak elastik we dem alýan, rahat aýak duýgusy, uzak wagtlap açyk eşikden soň ýadaw däl. Ulgamyň dabanyndan goraň, çaknyşma garşy aýagyňyzy güýçlendiriň, aýaklaryňyzy çuňňur goraň we açyk howada ýöremegi has ygtybarly ediň. Dil funksiýasy gum we topragyň girmeginiň öňüni alyp biler we sport wagtynda howpsuzlygy ýokarlandyryp biler.

  491_6

  491_7

  491_4

   

     Süýşmedik birleşme, berk tutma, yzygiderli öňe gidýär, berk ýollardan gorkmaň. Ighteňil orta, ýeňil we amatly, oňat çydamlylyk, uzak wagtlap ýöräniňizden soň ýadamaz. Aýakgaplarda, gumlarda we gaýalarda üç ölçegli garym, daşarky maddalaryň dykylmagyndan gaça duruň, dag ýa-da batgalyk ýerlere uýgunlaşyň. Dabanyň tertipsiz nagyş dizaýny, burulmaga garşy gurluş bilen bilelikde, öň we yz aýaklaryň çeýeligini ýokarlandyrýar, mümkinçilik berýär aýaklar hereketli aralykda bolmaly we gaýaly we dagly ýollarda aýaklara deňagramly we durnukly goldaw berýär. Gurak we çygly ýollar üçin amatly açyk ylgaw ýa-da gezelenç etmek üçin niýetlenendir.

    Size amatlylyk bermek we işimizi giňeltmek üçin, QC toparynda inspektorlarymyz hem bar we OEM ODM Custom Winter Climbing Trekking Boots iň ýokary hilli açyk moda üçin iň gowy hyzmatymyzy we önümimizi kepillendirýäris. Dag aýakgaplary gezelenç etmek, yhlas we güýç, tassyklanan ýokary hilli yzygiderli gorap saklaň, zawodymyza baryp görmek we görkezme we gurama üçin hoş geldiňiz.

    Kompaniýa, “adamlar bilen gowy, bütin dünýä üçin hakyky, sizi kanagatlandyrmak biziň gözlegimizdir” işewürlik pelsepesine esaslanýan önümiň hiline we hyzmatyň hiline uly ähmiýet berýär. Müşderiniň nusgasyna we talaplaryna laýyklykda bazaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we şahsylaşdyrylan hyzmat bilen dürli müşderileri hödürlemek üçin zatlary dizaýn edýäris. Kompaniýamyz, daşary ýurtlardaky we daşary ýurtly dostlary görmek, hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak we umumy ösüşi gözlemek üçin mähirli garşylaýar!

  company information


 • Öňki:
 • Indiki: