Bilermen

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
je

Hytaý Halk Respublikasynyň 14-nji milli oýunlary üstünlikli tamamlandy

  27-nji sentýabrda Hytaý Halk Respublikasynyň 14-nji milli oýunlaryüstünlikli tamamlandy. Sian Olimpiýa sport merkezi stadiony, Hytaý Halk Respublikasynyň 14-nji Milli oýunlarynyň ýapylyş dabarasyna gatnaşdy. Hytaý Halk Respublikasynyň 14-nji Milli Oýunlarynyň sazy bilen birlikde Hytaý Halk Respublikasynyň 14-nji Milli Oýunlarynyň baýdagy ýuwaş-ýuwaşdan ýykyldy we 13 gün bäri ýakylýan esasy fakel kem-kemden söndürildi.

  The Şandong Oýunlaryň wekiliýeti 58 altyn we jemi 160 medal bilen ýurtda birinji orny eýeledi. Guangdong we Zhejiangdegişlilikde 54 altyn we 44 altyn bilen ikinji we üçünji orny eýeledi. Soňky 13 günüň dowamynda meýdançada 12,000-den gowrak türgen bäsleşdi, ýurduň ilaty üçin ajaýyp sport çäresini bagyşlap, sansyz ajaýyp pursatlary galdyrdy.

  Hytaý Halk Respublikasynyň 14-nji Milli Oýunlarynda 140 waka bolup, olaryň 12-si dünýä rekordlaryndan ýokary, 2-si Aziýa rekordy we 24-si milli rekordlary goýdy. Mysal üçin:Tokio 2020 Olimpiýa oýunlarynyň çempiony Şi Jiýong we Hou Zhihuidegişlilikde erkekleriň 73 kilograma we aýallaryň 49 kilograma çenli agyr atletika ýaryşlarynda dünýä rekordyndan ýokary boldy. “Aziýa trapesiýasy” Su BingtianŞeýle hem erkekleriň arasynda 100 metr aralyga finalda 9,95 sekuntda altyn medal gazandy we täze Milli oýunlar rekordyny goýdy. Zähmet ugrundaky türgenleriň ruhy tutuş ýurduň halkyny ruhlandyrdy.

  Türgenler meýdançada özlerini görkezýärler, özlerine garşy ýaryşýarlar we rekordlara garşy ýaryşýarlar. Güýç görkezilmegi adaty türgenleşikden aýrylmaz we amatly sport enjamlaryny hem talap edýär. Global sport pudagynyň çalt ösmegi bilen sport aýakgaplary bilen baglanyşykly kompaniýalar hem ýokarlandy.Jianer Aýakgap kompaniýasyşolaryň biridir. Jianer Aýakgap kompaniýasy 2006-njy ýylda döredildiJinjiang, Hytaýwe 15 ýyllyk önümçilik tejribesi bar. Jianer, bütin dünýädäki müşderilere ýokary hilli önümler we hyzmatlar berilmegini isleýär. Jianer goldaýarOEM markasy we nusgalaşdyrmakhyzmatlary. Jianer nusga sergi otagynda eýýäm 5000-den gowrak nusga bar we Jianer müşderilere her ýyl 500-den gowrak täze önüm hödürlär. Jianer Aýakgap kompaniýasy henizem has köp hyzmatdaş gözleýär, bilelikde işlemek üçin täze hyzmatdaşlary garşy alýar.

  Milli oýunlar gutardy, ýöne sport ussatlygy gutarmady. Pekin 2022 Olimpiýa gyş oýunlary 2022-nji ýylyň fewral aýynda açylar, şonuň üçin täze sport çäresini diňläň.

007 008 001 002 003 004 0010


Iş wagty: 28-2021-nji sentýabr