Bilermen

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
je

Hytaý Halk Respublikasynyň 14-nji milli oýunlaryny öwrenmäge alyp gidiň

  2021-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda, Hytaý Halk Respublikasynyň 14-nji milli oýunlaryHytaýyň Şanxi welaýatynda açyldy. Hytaý Halk Respublikasynyň 1-nji milli oýunlary 1959-njy ýylda Pekinde geçirildi we şondan bäri 62 ýyl geçdi. Bu, sportuň dürli görnüşlerine gatnaşmak üçin delegatlar ibermek üçin bir welaýat hökmünde milli giňişleýin sport ýygnagy, türgenler derleýär we sport arzuwlaryny amala aşyrýar.

  Birinjisini bellemelidiris fakel oýunlaryň açylyş dabarasynyň esasy ýerinde boldy Su Bingtian, “Aziýa trapesiýasy” diýlip atlandyrylýar. AtTokio 2020 Olimpiýa oýunlaryköp wagt geçmän, Su Bingtian erkekleriň arasynda 100 metr aralyga ýarym finalda Aziýa rekordyny täzeledi. Erkekleriň arasynda 100 metr aralyga geçirilen Olimpiýa finalynda ilkinji hytaýly türgen bolup, 9,98 sekunt wagt bilen altynjy orny eýeledi. Mundan başga-da, esasy fakel ýakyldyQaň Çian, Tokio 2020 Olimpiýa oýunlarynda ilkinji altyn medal gazanan. Umumy umytlarymyz we arzuwlarymyz bilen Rebbiň fakelini ýakdy.

  Tokioda 2020 Olimpiýa oýunlaryna gatnaşan birnäçe türgen hem oýunlara gatnaşar. Mysal üçin, Tokio 2020 Olimpiýa oýunlarynda Hytaýyň stol tennisi toparynda,Ma Long Pekine wekilçilik etdi, Su Sin wekilçilik etdi, Şanhaý, Jandong we Liu Şiwen Guangdong toparyna wekilçilik etdi, Sun Yingsha Hebei toparyna wekilçilik etdi, Chen Meng Şandong toparyna wekilçilik etdi we ş.m. Şeýle hem nesliň ýaş oýunçylary köpdi, ýaryş diýseň ýiti.

  Türgenleriň rahat bäsleşigi professional sport enjamlary bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Amatly sport aýakgaplary türgenlere has çalt ylgamak, has ýokary bökmek we has çeýe ädimler bilen arzuwlaryna has ýakynlaşmaga kömek eder. Qualityokary hilli krossowka sportçylary ýaryşda has erkin edýär, ylgaýar, bökýär we her ädimde yzygiderli gonýar, sportuň özüne çekijiligini görkezýär.JIANER aýakgap kompaniýasyköwüş ýasamakda 15 ýyldan gowrak tejribesi bar. Esasan sport aýakgaplary, ylgaw aýakgaplary, krossowka, tötänleýin aýakgap, gezelenç aýakgap önümleri we ş.m. Biz goldaýarysOEM markasy we nusgalaşdyryş hyzmatlary. Sizi üpjün etmek üçin öz zawodymyz, gözleg we dizaýn toparymyz we hil gözegçilik topary, iş topary bar bir nokatly hyzmat

  Hytaý Halk Respublikasynyň 14-nji milli oýunlary dowam edýär. Türgenler gowy çykyş edýärler. Olaryň gowy netijelerine sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Indiki mazmun täzelenmegini dowam etdirer, şonuň üçin habarly boluň.

04050307061008


Iş wagty: 16-2021-nji sentýabr