Bilermen

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
je

Hytaýyň köp ýerinde elektrik togy çäklendirilýär, isleýän önümiňize sargyt goýduňyzmy?

06

  DONGGUAN, Hytaý - Soňky günlerde elektrik togunyň kesilmegi we hatda elektrik togunyň kesilmegi Hytaýyň zawodlaryny haýallatdy ýa-da ýapdy, bu ýurduň ykdysadyýetiniň haýallaşmagyna täze howp döretdi we Günbatarda Ro Christmasdestwo söwda möwsüminiň öňüsyrasynda global üpjünçilik zynjyrlaryny hasam güýçlendirip biler.

  Hytaýyň köp böleginde elektrik togunyň birden ýetmezçiliginiň birnäçe sebäbi bar. Pandemiýa sebäpli ýüze çykan gulplamalardan soň dünýäniň köp sebitleri açylýar, Hytaýyň elektrik energiýasy bilen işleýän eksport zawodlaryna bolan isleg ep-esli artýar.

02

Ykdysadyýetçiler Hytaýyň zawodlarynda önümçiligiň kesilmegi Günbatardaky köp dükanlaryň boş tekjeleri dikeltmegini kynlaşdyrar we ýakyn aýlarda inflýasiýa goşant goşup biler diýip çaklaýarlar.

  Elektrik togunyň näçe wagt dowam etjekdigi belli däl. Hytaýyň hünärmenleri işgärleriň elektrik, polat, sement we alýumin ýaly köp energiýa talap edýän agyr pudaklardan elektrik toguny dolandyrmak arkaly öwezini doljakdygyny çakladylar we bu meseläniň çözülip biljekdigini aýtdylar.

  Hökümet tarapyndan dolandyrylýan elektrik paýlaýjy “State Grid” duşenbe güni beren beýanatynda üpjünçiligiň kepillendiriljekdigini we “adamlaryň durmuşynyň, ösüşiniň we howpsuzlygynyň aşaky bölegini aýgytly gorajakdygyny” aýtdy.

05

Kömürden başga-da, gidroelektrik bentleri Hytaýyň galan böleginiň köpüsini üpjün edýär, ýel turbinalary, gün panelleri we ýadro desgalary barha artýar.

Elektrik ýetmezçiligindäki bökdençlikler Hytaýyň günorta önümçilik guşagynyň merkezinde ýerleşýän Dongguan şäherinde eýýäm duýuldy. Zawodlary elektronikadan oýnawaçlara, switerlere çenli hemme zady öndürýär.

  Dongguanyň demirgazyk-günbataryndaky Houjie şäherçesinde ýerli elektrik geçiriji edara çarşenbe gününden ýekşenbe gününe çenli köp zawodlara elektrik toguny ýapmak barada buýruk berdi. Duşenbe güni irden, senagat elektrik hyzmatynyň togtadylmagy iň bolmanda sişenbe gijesine çenli uzaldyldy.

04

Elektrik togunyň kesilmegi sebäpli önümçilik wagty uzaldyldy we çig mal hem köpeldi. Jianer Aýakgap kompaniýasy esasan sport aýakgaplary, krossowkalar, tötänleýin aýakgaplar, ylgaýan aýakgaplar, aýakgaplar, basketbol aýakgaplary, futbol aýakgaplary, aýakgaplar we beýleki önümleri öndürýär. OEM markasyny we nusgalaşdyryş hyzmatlaryny goldaň. Jianer Aýakgap kompaniýasy, aýakgaplary sazlamak isleseňiz, gysga wagtda biziň bilen habarlaşmagyňyzy maslahat berýär. Sargydy näçe ir tassyklasaňyz we önümçilige taýyn bolsaňyz, önümleriň wagtynda eltilmegine has amatly bolar. Çig malyň we transport çykdajylarynyň yzygiderli ýokarlanmagy sebäpli, çykdajylary tygşytlamak üçin öňünden sargyt bermegiňizi maslahat berýäris. Stillöriteleşdirilen aýakgap öndürijisini gözleýän bolsaňyz, bize ýüz tutuň, 15 ýyldan gowrak önümçilik tejribämiz bar, size bir nokatly hyzmat bermek üçin öz zawodymyz we hünärmenler toparymyz bar.

03

 


Iş wagty: Oktýabr-06-2021