Bilermen

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
je

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Aýakgap ýasamak tejribäňiz barmy your kompaniýaňyz haçan döredildi?

Biziň kompaniýamyz 2006-njy ýylda döredildi bilen 15 ýyldan gowrak köwüş ýasamak tejribesi.

Haýsy aýakgap ýasadyňyz?

Aýakgap, tötänleýin aýakgap, ylgaw aýakgaplary, sport aýakgaplary öndürýäris, açyk aýakgap, futbol aýakgap , basketbol aýakgaplary, aýakgaplar, sandallar erkekleriň aýakgaplary, aýal aýakgaplary we çagalar aýakgaplary.

Professional toparyňyz barmy?

Biz bolup durýar hünärmen aýakgap fabrigi . Biziň öz zawodymyz bar,önümçilik topary, QC topary , Gözleg we barlag bölümi,satuw topary , marketing topary we eksport topary.

Zawodmy ýa-da söwda fabrigi? Maňa arzanladyş berip bilersiňizmi?

Biz aýakgap fabrigi.
ähli bahalar aýakgap materiallaryna / çeper eserlere / mukdara esaslanýar.
syýasatymyz has köp mukdarda, arzan bahadan ybarat.
Şonuň üçin sargyt mukdaryna görä arzanladyş bereris.
Bize baryp görmäge hoş geldiňiz.

Zawodyňyza baryp bilerinmi?

Hawa, Hytaýda bolsaňyz ýa-da hytaý agentiňiz bar bolsa, zawody görmek üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Onlaýn görmek isleseňiz, zawodyň wideosyny ýa-da siz we bize telefon wideo syýahatyny iberip bileris.

Zawodyňyzyň önümi näme?

Zawodymyzyň aýlyk önümi 45,000-den 50,000 jübüt.

Maňa önümleriň katalogyny berip bilersiňizmi?

Önümlerimiziň katalogyny bize ýüz tutup bilersiňiz.

Bize näçe stil görkezip bilersiňiz?

Bar 5000-den gowrak nusga aýakgap sergi otagymyzda ähli nusgalar önümçiligimizden.

Mysal alyp bilerinmi?

Hawa, nusga tölegi bir bölek üçin 100 dollar, kurýer tölegi bolsa 55 dollar.
Önümçilik sargydy ýerleşdirilende nusga tölegi yzyna gaýtarylyp bilner.
Gurluşyň nusgasy: 15-25 iş güni.

Nusga bazasyny öz dizaýnymyz boýunça edip bilersiňizmi?

Hawa, CAD dizaýnyňyzy bize iberiň we pikiriňizi aýdyň.
Reňk, marka nyşany, görnüşi ýaly talaplaryňyza laýyk üýtgedip bileris.

Logotipimizi köwşüňizde ulanyp bilersiňizmi?

Hawa, OEM işini etmegi kabul edýäris.
Logotip dizaýnyňyzy bize iberiň, dizaýnerimiz iberer çyzmak köwşüňizdäki logotipiňiz ussatlyk bilen sargyt edilýär.

Aýakgabyň materialyny üýtgedip bilerinmi?

Elbetde, islän materialyňyzy aýdyp bilersiňiz, biz ony siziň üçin düzýäris.

MOQ näme?

MOQ her stilde 500 jübüt every her stilde 2000 jübüt.

BSCI şahadatnamaňyz barmy?

BSCI şahadatnamamyz bar, sahypamyzy barlamak ýa-da barlamak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Hil kepilligi wagty näçe?

Productshli önümlerimiz iberilenden soň 5 aýlyk hil kepilligi hödürlenýär.
Aýakgap 6 aýyň içinde döwülse, satyjymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Önümleriňiziň hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

Nusgalaryň we önümçiligiň hilini barlamak üçin hünärmen QC toparymyz we öz laboratoriýamyz bar.
Synag hasabaty gerek bolsa, sargyt goýanyňyzda talaplaryňyzy bize aýdyp bilersiňiz.

Önümleri synap bilersiňizmi? Synag enjamyňyz barmy?

Önümçiligi barlap bileris.
Bizde “Din” synag enjamlary, synag enjamlary çekmek, eplenýän çydamlylyk synagçysy, sary we garry maşyn, bukulýan garşylyk enjamy, reňk göçüriş enjamy bar.

Üçünji tarap synaglaryny kabul edýärsiňizmi?

Hawa, üçünji tarap synaglaryny kabul edýäris, zerur bolsa, sargyt goýmazdan ozal bize aýtmaly.

Önüm barlagy barada hasabat berip bilersiňizmi?

Hawa, önümi barlamak hasabatlaryny berip bileris.

Barlamagy goldaýarsyňyzmy? Üçünji taraplaryň barlaglaryny kabul edýärsiňizmi?

Barlagy ibermezden ozal kabul edýäris.
harytlary özüňiz ýa-da üçünji bölüm bilen barlap bilersiňiz, ýa-da wideo barlagyny hödürleýäris.

Töleg möhletiňiz näçe?

T / T we L / C ikisini hem kabul edýäris.
Başga töleg talaplaryňyz bar bolsa habar iberiň ýa-da göni onlaýn satyjymyz bilen habarlaşyň.

Tölegden soň aýakgap gowşuranyňyzda?

Ilkinji sargyt nusgalary tassyklandan 60 gün soň, gaýtalama sargyt 50 gün töweregi.
Gijä galmagyna sebäp boljak aýratyn bir ýagdaý bar bolsa, ýagdaýy we ýagdaýy barada öňünden habar bereris, çözgütlerimizi size görkezeris.