Bilermen

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
je

2021 Täze stil ýokary hilli gyzgyn satuw “Unisex” aýallar skeytbord modasy tötänleýin erkek aýakgaplary

Gysga düşündiriş:

ÖNÜMLERINIES DÜZGÜNLIGI moda pudagy, balak bolsun ýa-da yubka bolsun, moda duýgusy bilen geýip bolýar. Softumşak sintetiki deri materialy, rahat we ajaýyp. Giň barmak dizaýny inçe, her dürli aýak üçin amatly, aýagyň çişmegini azaldýar, erkin t ...


 • Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý
 • Min.Order mukdary: 500 bölek / bölek
 • Reňk / Logo / Ölçeg: Custöriteleşdirilen
 • Hyzmat: OEM, ODM
 • Şahadatnama: BSCI
 • Hil: Iberilmezden ozal 100% gözden geçirmek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI  

    Öndüriji O.EM ODM ýeňil Unisex Pu Zapatos Gara krossowka skateboard tötänleýin aýakgap.Ak adamlara ýumşak wizual effekt berýär, dürli stillere gözegçilik etmek aňsat, balak ýa-da yubka moda duýgusy bilen geýip bolýan moda pudagynda köpugurly klassikdir.

  179_17 179_5 179_1 179_13 179_25 179_29 179_21 179_9

    Softumşak sintetiki deri materialy, rahat we ajaýyp. Giň barmaklaryň dizaýny inçe, her dürli aýak üçin amatly, aýagyň çişmegini azaldýar, aýagynyň erkin uzalmagy, rahat ýöremek, ýaşlyk güýjüni görkezýär.

  179_18179_26179_10

    Içinden dem alýan, geýmek aňsat däl we dokumasy aýakdaky basyşy ýeňletmek üçin ulanylýar we her ädim aňsat. Amatly krujka dizaýny, ýönekeý dizaýn, rahatlandyryjy görüş, geýmek we çykarmak aňsat. Saýlanan ýeňil rezin daş, ýönekeý skidka garşy gurluş, ýeňil dizaýn, ýeňil we zähmet tygşytlaýjy, erkin hereket etmek üçin erkin.

   

  179_16 179_8

    Daban aýakgap çydamly materialdan ýasalýar, deň däl dokumasy ýere täsir edýär, süýşmeýär we ulanyjy üçin amatly topuk dizaýny aýaklary berk örtýär we goldaýar, has ygtybarly we amatly hereket berýär. Galyň düýbi ýokarlanýar we uzyn we uzyn aýaklar akylly döredilýär we häsiýeti ajaýyp. Düzeltmegi goldaň, reňkini, ululygyny, materialyny, stilini, nyşanyny islegleriňize görä üýtgedip bilersiňiz.

  179_31 179_15

   

  BIZ hakda  

    Korporasiýamyz, “önümiň ýokary hili guramanyň ýaşamagynyň esasydyr; alyjynyň lezzeti bir kompaniýanyň iň soňky nokady we soňy bolar; yzygiderli gowulaşmak işgärleriň baky yzarlanmagydyr we “ilki bilen abraý, ilki bilen alyjy” diýen yzygiderli maksat, indi özara oňyn taraplar bilen kesgitlenen daşary ýurtly sarp edijiler bilen hyzmatdaşlygy artdyrmak üçin gözleýäris. Biziň çözgütlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz, goşmaça faktlar üçin biziň bilen gürleşmek üçin doly erkin ýaşamagy ýatdan çykarmaň.

    Biziň imanymyz ilki bilen dogruçyl bolmaly, şonuň üçin müşderilerimize diňe ýokary hilli önümler hödürleýäris. Işewür hyzmatdaş bolup bileris diýip umyt edýäris. Biri-birimiz bilen uzak wagtlap işewür gatnaşyk gurup biljekdigimize ynanýarys. Has giňişleýin maglumat we çözgütlerimiziň sanawy üçin biziň bilen arkaýyn habarlaşyp bilersiňiz!

  company information 流程

  Sorag-jogap:

  1-nji sorag: Aýakgabymyzda logotipimizi ulanyp bilersiňizmi?
  J: Hawa, OEM işini etmegi kabul edýäris.
  Logotip dizaýnyňyzy bize ibermegiňizi haýyş edýäris, dizaýnerimiz köwüş zakazyňyzdaky logotipiňizi hünär taýdan ösdürer.

  2-nji sorag: Mysal bazasyny öz dizaýnymyz boýunça edip bilersiňizmi?
  J: Hawa, CAD dizaýnyňyzy bize iberiň we pikiriňizi aýdyň.
  iberip bilersiňiz, Pantone reňki, marka nyşany ýaly talaplaryňyza laýyk üýtgedip bileris.

  3-nji sorag: Mysal alyp bilerinmi?
  J: Hawa, nusga tölegi bir bölek üçin 100 dollar, kurýer tölegi bolsa 25 dollar.
  Önümçilik sargydy ýerleşdirilende nusga tölegi yzyna gaýtarylyp bilner.
  Gurluşyň nusgasy: 15 iş güni.

  4-nji sorag: Önümleriňiziň hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?
  J: Nusgalaryň we önümçiligiň hilini barlamak üçin hünärmen QC toparymyz we öz laboratoriýamyz bar.
  Synag hasabaty gerek bolsa, sargyt goýanyňyzda näme isleýändigiňizi aýdyp bilersiňiz.

  5-nji sorag: Hil kepilliginiň wagty näçe?
  J: productshli önümlerimiz iberilenden soň 5 aýlyk hil kepilligi hödürlenýär.
  Aýakgap 6 aýyň içinde döwülse, satyjymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  6-njy sorag: MOQ näme?
  J: MOQ her stilde reňk üçin 500 jübüt. Her stilde 2000 jübüt.

   


 • Öňki:
 • Indiki: